Blog

Enes Aydın
21 Ocak 2016
Mimari Proje Yarışmaları Yorum yapılmamış

Beylikdüzü Belediyesi Yaşam Vadisi Uluslararası Kentsel Tasarım Yarışması

Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nin geliştirilmesi için sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler arayan iki aşamalı, uluslararası yarışmanın birinci aşaması için son başvuru tarihi 25 Şubat 2016.

DCIM100MEDIADJI_0028.JPG

1 – Yarışmanın Amacı

“Beylikdüzü Yaşam Vadisi Uluslararası Fikir Projesi Yarışması” ile Yaşam Vadisi alanı içindeki genel planlama ve tasarım yaklaşımlarına karar verilmesi; önemli odak noktaları ve onların bağlantı yolları boyunca oluşan sorunların güncel gereksinim, beklenti ve olanaklar doğrultusunda çözüme kavuşturulması; ekonomik, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımların, günümüz mimarisine de ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan proje ve müelliflerin saptanması; güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

2 – Yarışmanın Türü ve Şekli

Bu yarışma Beylikdüzü Belediyesi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği çerçevesinde uluslararası, ön seçimli, ortakçıl proje yarışması olarak düzenlenmiştir. Yarışma konusu birden fazla meslek disiplininin ve/veya sanat dalının (planlama, kentsel tasarım, peyzaj mimarlığı, mimarlık) katkısını gerektirecek türden konuları kapsamaktadır.

3 – Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışmanın yeri İstanbul, Beylikdüzü ilçe sınırları içinde yer alan Yaşam Vadisi’dir. Yarışma konusu İstanbul’da doğal yapısı korunarak bugüne gelen nadir vadilerden biri olan Yaşam Vadisi’nin; güçlü değerlerinin oluşturduğu kimlik göz önüne alınarak, üst ölçekli planlar ile uyumlu, bütüncül bir yaklaşımla mekânsal sorun ve ihtiyaçlarını gideren çözümlere kavuşturulmasıdır.

4 – İdarenin İletişim Bilgileri

Yarışmayı Açan Kurum: Beylikdüzü Belediyesi

Adres:  Beylikdüzü Belediyesi Ek Hizmet Binası (Plan Proje Müdürlüğü) Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No: 8 Beylikdüzü/İSTANBUL

Telefon:  +90 212 872 98 22

Faks:  +90 212 872 98 21

E-posta:  valleyoflife@beylikduzu.bel.tr

Web: www.beylikduzu.bel.tr

Banka hesap bilgisi:  Beylikdüzü Belediyesi, Halkbank Beylikdüzü Şubesi Şube Kodu: 817 Hesap No: 5   IBAN: TR70 0001 2009 8170 0007 0000 05

5 – Ön Seçime Katılacaklardan İstenecek Belgeler

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri zorunludur. İdareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir; şehir plancısı, mimar ya da peyzaj mimarı ekip üyesi ekip başı olacaktır. Ekip üyelerinin her birisi idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

● Ekip yapısında aşağıdaki disiplinlerin her birisinden en az birer kişi olmak zorundadır.

– Şehir Plancısı

– Mimar

– Peyzaj Mimarı

● Meslekten men cezalısı durumunda olmamak. (Şehir Plancısı, Mimar ve Peyzaj Mimarı ekip üyelerinin her birisi için ayrı ayrı; Türk yarışmacılar için.)
● Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak.
● Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
● Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.
● Yarışmayı açan İdare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
● Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip başı tarafından)

Bu paragraflarda belirtilen şartlara uymayanlar ön seçime başvurmuş olsalar dahi başvuruları yarışmaya katılmamış sayılır.

Yarışmacılar, ön seçime başvurarak yapılacak yer görme gezisine katılmayı da kabul etmiş sayılırlar.

Yarışmaya katılmak isteyenler yarışma adını “Yaşam Vadisi Yarışması Bedeli” açıklaması ile 100 TL’yi (Yüz Türk Lirası) İdare iletişim bilgilerinde verilen banka hesabına isim bildirerek yatıracaklardır. Şartname bedelini yatırdıklarına dair banka ödendi belgesinin taranmış kopyasını, adı, soyadı, açık posta adresi, telefon, faks ve e-posta adresleri ile birlikte yarışma raportörlüğü e-posta adresine göndererek kaydettirecekler. Yarışma şartnamesi ve ekleri idarenin iletişim bilgileri bölümünde verilen web adresinden dijital olarak indirilebilecektir.

6 – Ön Seçime Başvuru İçin Son Tarih

Ön seçim için başvurular posta veya kargo yoluyla en 25 Şubat 2016 saat: 17:00’a kadar İdarenin adresine ulaşmış olmalıdır. Elden teslim kabul edilmeyecektir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikmelerden Yarışmayı açan idare sorumlu değildir.

7 – Ön Seçim Değerlendirme Kriterleri

Bu şartnameye konu tasarım problemini çözmeleri için farklı iş deneyimleri ve hassasiyetleri olan; tanımlanan problem için “yer” ile bağlantılı yaratıcı ve özgün fikirler üretebilecek, kamu yararı konusunu meslek pratiği içinde temel bir felsefe olarak belirlemiş ve/veya profesyonel olarak mimarlık, şehir planlama ve peyzaj mimarlığı meslek alanlarında faaliyet gösteren tasarımcılardan oluşan; tanımlanan tasarım problemini çözümlerken, tasarım ortamına teşvik edici katkı sunabilecek 5 (beş) tasarımcı ekibi seçecektir.

Bu seçim aşağıda yer alan kıstaslara göre yapılacaktır:

● Benzer ölçekli tasarımlar (uygulama ya da fikir projesi) üretmiş olmak.
● Yarışmalarda ödül almış olmak.
● Benzer işlev veya ölçeklerde yapı üretmiş olmak.

Ön seçime başvuracak yarışmacıların yukarıdaki koşullardan bir ya da birden çoğunu sağlaması gözetilecektir.

8 – Ön Seçime Başvuracakların Uymakla Zorunlu Olduğu Esaslar

Aşağıda belirtilen hususlara uymayan başvurular jüri kararı ile tutanağa geçirilmek şartıyla yarışmadan çıkarılır:

● Kimlik zarfı bulunmayan başvurular.
● Ön seçim şartnamesinin “Ön Seçime Katılacaklarda Aranacak Koşullar” başlığında tanımlanan gereklilikleri sağlamayan başvurular.

9 – Ödüller ve Ödeme Şekli

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödül ve mansiyonlar verilecektir.

● 1. Ödül : 40.000 €
● 2. Ödül : 30.000 €
● 3. Ödül : 30.000 €
● Eşdeğer Mansiyon : 30.000 € (2 adet)

Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda, yukarıdaki ödüller Beylikdüzü Belediyesi tarafından, en geç yarışma sonucunun yayımlanmasını izleyen bir ay içerisinde sahiplerine veya yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine istinaden ve ödeme belgelerinin düzenlendiği tarihte geçerli olan Merkez Bankası döviz kuruna göre hesaplanarak TL cinsinden net olarak ödenecektir.

10 – Birincilik Ödülünü Kazanana Uygulama Projesinin Yapımı İşinin Nasıl Verileceği

İdare, mimarlık ve mühendislik proje ve mesleki kontrollük hizmetlerini bu şartname ve ekleri hükümlerine göre yarışmada birinci ödülü kazanan proje sahibine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22. maddesi (b) bendi esasları gereğince doğrudan temin usulüne göre yaptıracaktır.

Proje ücretleri hesabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi’ne göre yapılır. Proje ücretinin hesabında sözleşme yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri ve birinci ödülü kazanan projenin inşaat alanı hesaba esas alınır.

Mesleki kontrollük hizmeti ücreti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi esaslarına göre bu şartnamede belirtilen Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri yapı sınıfları üzerinden hesaplanacaktır.

Açık alan düzenlemelerinde alınacak peyzaj mimarlığı hizmeti ücretinin hesabı; Peyzaj Mimarları Odası “Proje Hizmetleri Asgari Ücret Yönetmeliği” ile tariflenen 4. sınıf Kent Parkı esas alınarak yapılacaktır.

Mimarlık, mühendislik, peyzaj, alt yapı (proje ve ihale dosyası düzenlenmesi-PİD) hizmetlerine teknik şartnameler hazırlanması dahildir.

Gerekli görülmesi halinde geoteknik proje hizmeti İdare tarafından talep edilebilir. Bu durumda hizmet bedeli takdiren belirlenir.

Gerekli görülmesi halinde jüri, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’nin 31. maddesi uyarınca, yarışmanın sonucunda 1. Ödül’ü kazanan proje için tavsiyelerde bulunabilir ve ardından bu projenin müellifi ile görüşme yapmak isteyebilir.

1. Ödül’ü kazanan proje müellifi ekibi içerisinde ön seçim ve jüri değerlendirmesi esnasında mevcut olmasa da TMMOB’ye bağlı meslek odalarına üye bir müellifin uygulama esnasında proje ekibinde yer alması zorunludur. 1. Ödül’ü yabancı bir ekip kazandığı takdirde, uygulama projesi hazırlanırken Türkiye’deki mevzuat ve yönetmeliklere uygun olacak şekilde çalışacaktır.

Ana yeşil koridor ve denize ulaştığı alandaki odak noktası birinci uygulama fazı olarak belirlenmiştir. Projenin uygulama sürecinin zamana yayılacak olması sebebiyle, alanın tamamı için hazırlanması gereken uygulama projelerinin 1. Ödül sahibine verilmeme ihtimali de yarışmacılar tarafından göz önünde bulundurulacaktır. Farklı bir tasarım ekibinin hazırlayacağı uygulama projelerinde ise 1. ödül sahibi projenin tasarım stratejileri temel alınacak ve bu tasarım kararları 1.ödül sahibinin izni olmadan kesinlikle değiştirilemeyecektir.

11 – ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ ve YERİ

Yarışma sonuçlarının ilanından sözleşmenin imzalanmasına kadar geçecek süre içinde İdare ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, önce jüri hakemliğinde, anlaşma sağlanamaması halinde İstanbul Mahkemeleri’nde çözümlenecektir.

12 – Yarışma Takvimi

● Ön seçim şartnamesini ilanı: 20 Ocak 2016, Çarşamba
● Ön seçime başvuru için son tarih: 25 Şubat 2016, Perşembe
● Ön seçim sonuçlarının ve yarışmanın ilanı: 1 Mart 2016, Salı
● Yer görme gezisi: 5 Mart 2016,Cumartesi (09:00-18:00 GMT+2)
● Soru sormak için son tarih: 21 Mart 2016, Pazartesi
● Cevapların ilanı: 28 Mart 2016, Pazartesi
● Projelerin son teslim tarihi: 30 Mayıs 2016, Pazartesi
● Postayla proje gönderimi için son tarih: 3 Haziran 2016, Cuma
● Jüri çalışması başlangıcı: 4 Haziran 2016, Cumartesi
● Kolokyum ve ödül töreni: 11 Haziran 2016, Cumartesi

13 – Jüri Üyeleri ve Raportörlerin İsim ve Unvanları

Danışman Jüri Üyeleri
● Ekrem İMAMOĞLU, Beylikdüzü Belediye Başkanı
● Mehmet ÇALIK, Başkan Danışmanı, Teknik Koordinatör
● Yüksel DEMİR, Mimar
● Tayfun KAHRAMAN, Şehir Plancısı
● Ömer YILMAZ, Mimar

Asli Jüri Üyeleri
● Sasa BEGOVIC, Mimar
● Lodewijk BALJON, Peyzaj Mimarı
● Belemir DALOKAY, Peyzaj Mimarı
● Zekai GÖRGÜLÜ, Şehir Plancısı
● Fuensanta NIETO, Mimar (Jüri Başkanı)

Yedek Jüri Üyeleri
● Bahar AKSEL, Şehir Plancısı
● Hayriye EŞBAH, Peyzaj Mimarı
● Onat ÖKTEM, Mimar

Raportörler
● Serengül SEÇMEN, Mimar
● Emrah ŞAHAN, Şehir Plancısı

Raportör Yardımcıları
● Cem DEMİR, Şehir Plancısı
● İlay AYHAN, Şehir Plancısı

14 – Yer Görme

Bu yarışmada yer görmek zorunludur. Ekipte müellif olarak yer alacak isimlerden en az birisinin Yarışma Takvimi’nde “Yer görme gezisi” olarak belirtilen tarihteki yer görme gezisine katılması zorunludur.

Yarışmacı ekiplere yer görme için bir ödeme yapılmayacaktır.

15 – Ön Seçime Katılacaklardan İstenecek Belgeler

KİMLİK DOSYASI

Türkiye’den katılımlarda TMMOB; Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası ve Peyzaj Mimarları Odası’ndan bu yarışmanın adı verilerek alınmış üye tanıtım belgesi.

Türkiye dışından katılımlarda ekip temsilcisinin kendi ülkesinde, Türkiye’de TMMOB’ye bağlı; Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası ve Peyzaj Mimarları Odası’nın dengi oda / birlikten alınmış üye tanıtım belgesi.

Yarışmaya katılan ekipteki her üye liste olarak verilmelidir.

Şartnamenin ekinde verilen “Doğruluk Beyanı”nın imzalı kopyası kimlik dosyasının içerisine eklenecektir.

PORTFOLYO (A3 kitapçık)

● Her disiplin için (Şehir plancısı, mimar ve peyzaj mimarı) 3’er (üç) referans projenin yer alacağı portfolyonun kapak sayfasında: Yarışmanın adı, “Ön Seçim Dosyası” ibaresi ve ekip üyelerinin adı-soyadı yer alacaktır.
● Her projenin ilk sayfasında proje künyesi yer alacaktır.
● Basılı bir kopya yazışma adresine ulaşmış olmalıdır.
● Jüri, her bir referans projede aşağıdaki bilgilerin yer almasını beklemektedir.

– Projenin adı

– Projenin yeri / konumu

– Proje yılı / durumu

– Tasarımın içeriği

– Fonksiyonları

– İşveren adı

ÖN SEÇİM ŞARTNAMESİ ÖDEME BELGESİ

Ön seçime başvuru yapabilmek için gereken ücretin yatırıldığına ilişkin makbuz.

DİJİTAL OLARAK TESLİM EDİLECEK BELGELER

Ön seçime katılacaklardan istenen belgelerde yer alan “Portfolyo” (pdf formatında) ayrıca taşınabilir bellek (USB) ortamında teslim edilecektir. Portfolyolar 200 MB’ı geçmemelidir.

EK

Beylikdüzü Belediyesi Yaşam Vadisi Uluslararası Fikir Projesi Yarışması Doğruluk Beyanı

Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Kentsel Tasarım Projeleri Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yönetmeliği kapsamında düzenlenen “Beylikdüzü Belediyesi Yaşam Vadisi, Uluslararası Fikir Projesi Yarışması” ön seçim şartnamesinde sağladığım bilgilerin doğru olduğunu kabul ediyorum.

TARİH/İMZA:

ADI ve SOYADI:

DOĞUM YERİ ve YILI:

MESLEĞİ:

MEZUN OLUNAN OKUL / DİPLOMA TARİH /NO:

ODA SİCİL NO:

ADRES:

TELEFON:

E-POSTA:

Şartname

Şartnameyi buradan indirebilirsiniz.

Yorum